Mjölby Konstförening

Galleri Kraftverk drivs av den ideella föreningen Mjölby Konstförening, MKF. Under utställningarna gör konstföreningen en del inköp som sedan ingår i ett medlemslotteri.

Käre medlem i konstföreningen!

Mjölby konstförening saknar valberedning och därmed försvåras nyrekryteringen till styrelsen. Styrelsen vore mycket tacksam om någon/några (2 st.) vore villiga att ta uppdraget i valberedningen. Kan du inte själv, kan du kanske föreslå någon annan. Årets årsmöte hålls den 14 mars. Du kan självklart anmäla dig direkt till oss, om du vill arbeta i styrelsen.

Hör av dig till någon av följande: ordförande Thorbjörn Andersson 0739250477, sekreterare Monica Westerberg 0707878799  eller kassör Kjell Bäck 0702613384.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Mjölby konstförening

Mer om föreningen

 

VINNARE 2017 ÅRS MEDLEMSLOTTERI

Konstnär Verkets namn  Vinnare
Göran Grimsell Oman Caroline Nilzén
Pernilla Olsson Blå pipfågel Ingrid Holm
Leif Korsman Hjärtesten Lena Hjertén
Lena Hjertén utan titel Kari Rydell 
Matilda Henriksson Time never waits Gerd Rosenlöf
Elin Juberg Lagerblad Kirsten Hackzell
Natalia Johansson Floden Molly Sandnes
Matilda Henriksson Alla de som hör Karin Edvardsson
Helene Pettersson Kvinna blå Carina Öst
Susanne Nyholm Autumn leaves Åke Carlsson
Assi Molin Kometen kommer Lennart Svensson
Ingela Erhardsson Här bor jag Kerstin Forsman
Assi Molin  Mamma Peter Larsliden
Eva Lindström Highland II  Kajsa-Lena Sköld
Emelie Wedhäll Omtanke Inga Örberg
Torbjörn Hahne Sjövatten Siv Carlsson Alm 
Evelina Holmlund Kruka  Yngve Holm 
Natalia Johansson  Med blommor Annika Dahlqvist
Milan Vobruba Glasskål Jonnie Johnson 
Olga Lovtsyus Tröst III  Johanna Dalgaard

 

Konstresan till Lars Lerins Sandgrund  

Den 20 maj 2017 anordnade vi en bussresa till Karlstad där närmare 40 personer deltog. Ett första stopp gjordes vid Picassos staty vid Vålösundet 7 km från Kristinehamn. 

Färden gick vidare mot Lars Lerins permanenta konsthall Sandgrund I Karlstad. En intressant guidad rundvandring företogs med information både om Lars Lerin och hans verk och gästande utställare  Jan Laggar Tigerstrand och Maximilian Svensson. 

 

 

 

 

Föreningsmässan 25 mars 2017

Mjölby Konstförening deltog i Föreningsmässan i Mjölby den 25 mars 2017.
På bilden Annica Hugo och Kjell Bäck.
Foto Agneta Engzén.

Vinnarna i 2016 års konstlotteri: 

Om de inte hämtats kan man komma till galleriet i början av 2017 efter överenskommelse.

Nr Konstnär Titel Medlem
1
Carin Lundblad Här kommer natten Bo Arvidsson
2
Kjell Nilsson Vid dammen Ove Pettersson
3
Iréne Bäck Ut mot ett hav Bertil Norman
4
Antonio Sognasoldi Geting i pannan Kent Friberg
5
Bernth Uhno Carcasonne - triptyk Lilian Österlund
6
Assi Molin En annan duva satt på en tråd i Venedig Maria Fredén
7
Eva Jönsson Seascape Håkan Nordén
8
Peter Adbåge I väntan på Kjell Bäck
9
Emelie Wedhäll Oliktänkande Marina Östergren
10
Eva Axelsson Face off Kjell Pettersson
11
Pernilla Stenberg Min favorit Lennart Bengtsson
12
Henrik Helgesson Jag och min flickvän på promenad Yvonne Karlsson
13
Assi Molin Hybris Liselott Björkman
14
Monica Kjellman Vårkväll Kerstin Forsman
15
Jan Wahlstein På väg Weine Axén
16
Kjell Nilsson Kärlekens balansgång Björn Kalén
17
Johanna Wällivaara Skålar Ingrid Holm
18
Thomas Zornat Cerulean blue flowers Boxholms konstförening
19
AnnMari Löf Mamma Ann Bremer P
20
Håkan Eriksson "utan titel" Pia Alfredsson
21
Lovi Nässén Ensamma rum Mimmi Rosell
22
Marareta Johansson Cykeln Ann-Charlotte Bredenberg
23
Ulla Carlberg Öppning Inga Örberg
24
Naemi Gustafsson Stilleben Kajsa Lena Sköld

Konstresan till Louisiana Museum 
Under sensommaren anordnade vi en tvådagars konstresa till Louisiana Museum of Modern Art i Humlebaek, Danmark och Höganäs Museum och Konsthall. På Louisiana visades fyra separatutställningar (Poul Gernes, dansk mångsidig konstnär, den unge Picasso, Moderna Klassiker och en utställning med titeln Illumination) förutom de permanenta samlingarna.  Under vårt besök bjöds vi även på en sommarkonsert i Skulpturparken. Dag två  besökte vi Höganäs Museum och Konsthall där vi  bl a såg Ystadkonstnären Gerhard Nordströms utställning av naturmålningar.
På hemvägen besökte vi Mölle, åt vaniljhjärtan hos Flickorna Lundgren på Skäret  och avslutade resan med en god måltid på Hooks Herrgård.  

På väg

Louisiana

Skulpturparken Louisiana

Fika hos Flickorna Lundgren

Höganäs Museum och Konsthall

Grattis Mjölby konstförening!
Sveriges konstföreningar Östergötland har utsett Mjölby konstförening (med anor från 1916) till Årets konstförening 2016. I motiveringen står bland annat: ”Mjölby konstförening arbetar i god samverkande folkbildningsanda för att vara brobyggare mellan konstnärer och publik för att stimulera konstintresset och att ge konstnärer möjligheter att ställa ut."

Föreningsmässan 13 februari 2016

Mjölby Konstförening deltog i Föreningsmässan i Mjölby den 13 februari 2016.
På bilden Helene Axelsson, Thorbjörn Andersson och Kjell-David Johnson. 
Foto Agneta Engzén.

 

Om Mjölby konstförening

MKF:s mission är att:
visa konst
väcka tankar
skapa relationer

MKF:s vision är att:
inspirera
väcka konstintresse
få fler att uppleva konst genom Galleri Kraftverk.

Förmåner för medlemmar

För dig som blir/ är medlem finns följande medlemsförmåner:
10% rabatt när du köper konst på Galleri Kraftverks utställningar. Rabatten gäller när utställning arrangeras av MKF.
Information från föreningen om utställningar och andra aktiviteter.
20% på inramningar på ordinarie prislista hos Uhlins Konst, Linköping.
MKF:s årliga konstlotteri. Som medlem har du chansen att vinna.
Besökslotteri vid utställningar på galleriet som är arrangerade av MKF.

»Utställning och konstlotteri«

Mjölby konstförening visar föreningens konstinköp på Mjölby bibliotek. De utställda verken ingår i det årliga konstlotteriet för medlemmar. Mer information hittar du på Mjölby bibliotek under utställningsperioden i november.

Bli medlem i Mjölby Konstförening!
Föreningen har idag ca 156 medlemmar.
Förtryckta bankgiroblanketter finns att hämta på galleriet.
Efter inbetalning på nedanstående bankgirokonto kommer ett medlemskort till dig per post.

Medlemsavgift: 200 kr/år
Parmedlemskap: 300 kr/år

Bankgiro: 799-9600

Märk din inbetalning med:
Namn
Adress
E-postadress (frivilligt)

Styrelsen
Ordförande
Thorbjörn Andersson

Kassör

Kjell Bäck

Sekreterare
Monica Westerberg

Ord. ledamöter
Helene Axelsson
Kjell-David Johnsson
Agneta Engzén
Annica HugoErsättare
Kari Rydell
(Vakant)

Revisorer
Maria Åström
Ia Lindgren Lindblom

Rev. ersättare
Birgit Ekström

Valberedningen
(Vakant)

Stadgar för Mjölby konstförening
Stadgar för Mjölby Konstförening antagna vid extra årsmöte den 4 maj 2006.

§ 1
Föreningens namn är Mjölby Konstförening.

§ 2
Föreningens vision är att inspirera, väcka konstintresse och få fler
att uppleva konst genom Galleri Kraftverk. Föreningen har också som
uppgift att bereda konstnärer möjlighet att ställa ut och försälja sina
alster i Mjölby.


§ 3
Föreningen är öppen för var och en, som är villig att rätta sig
efter föreningens stadgar.


§ 4
Medlem erlägger årsavgift till föreningen.
Årsavgiften fastställs av årsmötet.


§ 5
Varje medlem erhåller rabatt vid inköp av konst via föreningens
utställningar. Styrelsen bestämmer rabattens storlek.


§ 6
Varje medlem deltager vid den årliga utlottningen av de konstverk
föreningen anskaffat. Utlottningen skall ske före årskiftet.

§ 7
Årsmötet hålls i mars månad. Kallelse till årsmötet sker genom annonsering i pressen senast en vecka före mötet eller genom
personligt utskick till medlemmarna.

§ 8
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
01. Val av ordföranden för årsmötet.
02. Val av sekreterare för årsmötet.
03. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
04. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
05. Styrelseberättelse.
06. Revisionsberättelse.
07. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
08. Val av ordföranden för kommande verksamhetsperiod.
09. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
10. Val av två revisorer.
11. Val av revisorsersättare
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av årsavgiften.
14. Övriga frågor.

§ 9 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ordinarie ledamöter och två ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses
av årsmötet och väljs för ett år.

Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och utställningsansvariga. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som styrelsens majoritet har.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst en gång om året på kallelse av ordförande
eller då minst fem ledamöter så påfordrar. Det åligger dessutom styrelsen att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi samt
att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.

§ 10
Styrelsen beslutar vilka som tecknar föreningens firma.

§ 11 Utställningsansvariga beslutar vilka konstnärer som ställer ut och
plats för utställningen.

§ 12 Styrelsen beslutar villkoren för utställarna och skriver avtal.

§ 13 Styrelsen köper in konstverk till utlottning från föreningens utställningar.

§ 14 Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av
samtliga närvarande medlemmar.

§ 15 Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till
något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.

Föreningshistoria

Stipendieföreningen »Konstvänner i Mjölby« bildades sjunde mars
1961 och hade 28 medlemmar under det första året. I styrelsen satt:

Lennart Alengård (ordförande), stadsläkare
Harald Sandstedt (v. ordförande), distriktsveterinär
Harry Lindahl (kassör), bankdirektör
KG Tengstrand (sekreterare), rektor
Lars Hedbeck (v. sekreterare), tandläkare
Inga Kersti Gustavsson (intendent), fru
Sven-Erik Fransson (intendent), läroverksadjunkt

Första stipendiaterna
Hans Hermansson och Bertil Andersson som levererade tolv alster
var till medlemslotteriet.

1973
Ombildades »Konstvänner i Mjölby« till en allmän konstförening.

SPONSORER:
Mjölby kommun, Kultur & Fritid

> www.mjolby.se
Mjölby Svartådalens Energiverk
> www.mse.se